หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

เตรียมพร้อมรับการเรียนออนไลน์ ในสถานะการ COVID-19

มาตรการเข้าใช้บริการ
สำนักวิทยบริการ

บริการห้องทำสื่อออนไลน์

การใช้งาน office 365

ข่าวประชาสัมพันธ์​

บริการของเรา

 • การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการอินเทอเน็ต
 • บริการห้องโสตทัศนศึกษา
 • บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย
 • บริการยืม - คืน หนังสือ/สื่อโสตทัศน์
 • บริการยืม - คืนด้วยตนเอง
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • บริการแนะนำหนังสือใหม่
 • บริการอ่าน
 • บริการวิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย
 • บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการพิมพ์งาน
 • บริการถ่ายสำเนาเอกสาร

การจัดการความรู้

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ