หน้าแรก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการของเรา

book (1)
- บริการยืม – คืน หนังสือ/สื่อโสตทัศน์
- บริการยืม-คืนด้วยตนเอง
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด
- บริการแนะนำหนังสือใหม่
- บริการอ่าน
monitor
- Self Access Learning Center (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
- บริการห้องคอมพิวเตอร์
- บริการ Wireless
- บริการห้องโสตทัศนศึกษา
- บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย
book (2)
- บริการวิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย/
เอกสารมหาวิทยาลัย
- บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
printer
- บริการ Print งาน
- บริการถ่ายสำเนาเอกสาร

การจัดการความรู้

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

ที่อยู่

สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์: 0-2287-9600 ต่อ 7034, 7042

เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดเทอม
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 19.30
เสาร์ 09.00 - 15.00
ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่วงปิดเทอม
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามเราได้ที่