หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SE-ED E-Library

ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

สามารถเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์  https://se-ed.belibcloud.com/   ในโปรแกรม Google Chrome

หรือใช้งาน ผ่านแอปพลิเคชัน SE-ED E-Library ระบบปฏิบัติการ ios และ Android

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 022879600 ต่อ 7013, 7037, 7042, 7043

e-mail : library.carit@mail.rmutk.ac.th

https://www.facebook.com/caritutk

คู่มือการเข้าใช้งาน