สำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ ศึกษาและดูงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดโครงการศึกษาและดูงานแก่บุคลากรภายในสำนักวิทยฯ โดยในครั้งนี้ศึกษาดูงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives)เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ “สำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
และห้องสมุดสีเขียว (Green Library)”