ประกาศ! แจ้งเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 4 ฐานเข้าใช้งานไม่ได้ ได้แก่
1. ACM Digital Library ฐานข้อมูลด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. IEEE/IET Electronic Library (IEL) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3. Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง
4. ProQuest Dissertation & Theses Global ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text)
เนื่องด้วยสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้บอกรับฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสถาบันอุดมศึกษา สัญญาการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 ได้สิ้นสุดลง สป.อว. ได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการให้บริการ ตามแบบมาตรฐานสากล โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการฐานข้อมูลดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือจนกว่าการต่ออายุสมาชิกจะแล้วเสร็จ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 61 total views,  1 views today