สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวน เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และการบริการในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC Link) ซี่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ดังนี้
                 1. บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของ สศส.บอกรับ ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลวัสดุต่างประเทศ Material ConneXion Database 2) ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ Global Market Information Database (GMID) 3) ฐานข้อมูลดิจิทัลมีเดีย Stash Media 4) ฐานข้อมูล WGSN ณ จุดบริการ ดังนี้

  • ห้อง co-working space อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1
  • ห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4
  • ห้องสมุดดิจิทัลและพื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

                 2. บริการ บัตรสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบของ สศส. เพื่อเข้าใช้บริการ ณ สถานที่ให้บริการของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) แก่อาจารย์ เจ้าหน้า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสาขาอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้ขอรับบริการทำการยืม-คืนบัตรสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ชั้น 4 งานบริการห้องสมุด