บุคลากร

บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์

ผู้อำนวยการ โทร. 0-2287-9600

tatiya01

นางสาวตติยา องค์ศิริพร

รองผู้อำนวยการ โทร. 0-2287-9600

Org-TechCom-Poonsak-214x300

นายพูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์

รองผู้อำนวยการ โทร. 0-2287-9600

showphoto

ผศ.อรุณี เกียรติกังวาฬไกล

รองผู้อำนวยการ โทร. 0-2287-9600

สำนักงานผู้อำนวยการ

personal25

นางสาวทิพวรรณ จำปาเงิน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป โทร 02-287-9600 ต่อ 7036

นางสาวปานใจ ผิรังคะเปาระ

หัวหน้างานสารบรรณ โทร. 02-287-9600 ต่อ 7034

นางสุภาวดี คำแพง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-2879000 ต่อ 7039

veerawat211

นายวีรวัฒน์ ธงชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. 0-22879600 ต่อ 7029

umaporn

นางสาวอุมาภรณ์ ศรีศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. 0-22879600 ต่อ 7038

งานวิทยบริการ

นางสาวเมธาพร แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. 02-2879600 ต่อ 7047,7013

img2447 mobile

นางสาวชนิศา ตระกูลวรสิน

นักเอกสารสนเทศ โทร. 0-22879600 ต่อ 7013

aunchalee211

นางสาวอัญชลี ยิ้มสมบูรณ์

บรรณารักษ์ โทร. 0-2287-9600 ต่อ 7047

piyapong

นายปิยะพงษ์ มะโนคำ

บรรณารักษ์ โทร. 0-22879600 ต่อ 7040

นายพิทักษ์พงษ์ มีเนตรทิพย์

บรรณารักษ์
โทร. 02-2879600 ต่อ 7040

นางสาวสุกานดา เจริญวันชัยกุล

หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ
โทร. 02-2879600 ต่อ 7037

นางสาวพรวิเชียร แสนแก้ว

บรรณารักษ์
โทร. 0-2287-9600 ต่อ 7013

img2469 mobile

นางสาววรนุช ใยประดิษฐ์

นักเอกสารสนเทศ
โทร. 0-22879600 ต่อ 7013

61-3

นางสาวจิตราภรณ์ แสงเชื้อพ่อ

บรรณารักษ์
โทร. 0-22879600 ต่อ 7029

59485486_274329853512711_8061110765085523968_n

นางสาวสุวภา ราชพันแสน

บรรณารักษ์
โทร. 0-22879600 ต่อ 7029

งานระบบเครือข่าย

นายพิเชษฐ ทองพริก

หัวหน้ากลุ่มงานระบบเครือข่าย โทร. 02-2879600 ต่อ 7045 7506

thawat2503

นายธวัชชัย ทองคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 02-2879600 ต่อ 7068

นายสิทธิพงศ์ เวียงสันเทียะ

เจ้าหน้าที่งานระบบงานเครือข่าย โทร. 02-2879600 ต่อ 7044

งานระบบสารสนเทศ

img2490 mobile

นางสาวนวพร กำลังเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 02-2879600 ต่อ 7046

naratip

นายนราธิป นิลวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 02-2879600 ต่อ 7046

img2480 mobile

นายกฤตานนท์ แก้วกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

งานเทคโนโลยีการศึกษา

นายสมัคร อยู่ลอง

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

นายมนตรี ขันการขาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

nattaya

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา พวงศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

61-1

นายกวี ย่ำสว่าง

เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โทร. 02-2879600 ต่อ 7063

61-4

นายพงษ์ศักดิ์ ระนพ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โทร. 02-2879600 ต่อ 7063

61-2

นายธนรัตน์ อินสกุล

เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โทร. 02-2879600 ต่อ 7063

ลูกจ้างประจำ

S__14344243

นางยุพิน แก้วศรีงาม

พนักงานห้องสมุด ระดับ ส 3 โทร. 02-2879600 ต่อ 7042