caritwp

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรม การใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ iQNewsClip

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรม การใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ iQNewsClip การอบรมแบ่งเป็น 3 รอบ รอบนักศึกษา วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. รอบ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 -17.00 น. วิทยากร จาก บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด มีให้เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม หลังทำแบบประเมินแล้ว ส่งไปทางเมล์ทีระบุไว้ในแบบลงทะเบียน แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในกูลเกิลฟอร์ม โดยสามารถเข้าไปที่ลิงค์ดังนี้ https://bit.ly/3LMYKMK  159 total views

 159 total views

เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มทร.กรุงเทพ ใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มทร.กรุงเทพ ใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 9 ฐาน ดังนี้​ Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง […]

 534 total views

1 2 3 10