none

เอกสารการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

1.ประเภทแหล่งข้อมูล 2.Creative Commons (CC)หรือ สัญญาอนุญาตแบบเปิด 3.ประเภทของวารสาร 3.1 Multidisciplinary Journal 3.2 OPEN ACCESS 4.เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 5.กลยุทธ์การเลือกวารสารนานชาติเพื่อการตีพิมพ์ 5.1 กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์ 5.2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์  195 total views

 195 total views

ขอแจ้งข้อมูลและกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งข้อมูลและกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 และ 25 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 401R ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา มาใช้ในการอบรม พร้อมทั้งรบกวนทุกท่าน ตรวจ ATK มาก่อนเข้าร่วมอบรม คลิกเพื่อดูข้อมูล 1.กำหนดการอบรม 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 2.1 รายชื่อผู้ดูแลระบบ 2.2 รายชื่อผู้บริหาร 2.3 รายชื่อเจ้าหน้าที่ทั่วไป  587 total views

 587 total views

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566⏰ ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 1.เข้าไปที่ “https://jobdd.rmutk.ac.th/” 2.กรอกชื่อผู้ใช้งาน คือ รหัสนักศึกษาไม่มีขีด 3.กรอกรหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชนไม่มีขีด 4.คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” QR Code เข้าระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ติดต่อและสอบถามได้ที่ nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th  5,710 total views

 5,710 total views

1 2 3 5