KM

แนะนำการใช้งาน Application ALIST OPAC และ Ookbee

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานวิทยบริการมีการจัดกิจกรรม แนะนำการใช้งาน Application ALIST OPAC และ Ookbee โดยมีนางสาวอัญชลี ยิ้มสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ ได้มอบของรางวัลให้กับนักศึกษาและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้รับสิทธิ์ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส Bitdefender ฟรีอีกด้วย !!!  214 total views

 214 total views

1 2 3 5