ประชาสัมพันธ์ ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

              สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” และชุดวีดีทัศน์ในรูปแบบไฟล์
สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ดังนี้

QR CODE SDGs