ประกาศการปรับเปลี่ยนการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud Storage

             ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบน Google Cloud Storage แบบไม่จำกัดขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Unlimited Disk Space)
ต่อมาบริษัท Google ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud Storage โดยจำกัดขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เกิน ๑๐๐ TB ต่อ มหาวิทยาลัย และได้ทำการลดขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud Storage ตามนโยบายใหม่ของบริษัท Google ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการใช้งานบัญชี จำนวน ๔ หมื่นบัญชี และใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (Pool Storage) ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อบัญชี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานแต่ละท่านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่ โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้

กำหนดการปรับเปลี่ยนการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน
Google Cloud Storage

กรอบการดำเนินงานรายละเอียด
๑๒ – ๑๘ ก.ย ๖๕
(๑ สัปดาห์)
    ๑) หากท่านใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เกินตามที่ได้รับการจัดสรร (ดูวิธีการตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลท้ายตาราง) ผู้ดูแลระบบจะกำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในกรอบที่กำหนด เช่น อาจารย์ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ ๔๒ GB ผู้ดูแลระบบจะกำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ไม่เกิน ๕๐ GB เป็นต้น
๑๒ ก.ย ๖๕ – ๖ พ.ย ๖๕
(๘ สัปดาห์)
    ๒) หากท่านใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกินที่ได้รับการจัดสรร (ดูวิธีการตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลท้ายตาราง) ให้ทำการย้ายข้อมูลจาก Google Cloud Storage (Google Drive, Gmail และ Photos) ไปยัง Local Storage ของท่าน หรือ ไปยัง Microsoft OneDrive ซึ่งสามารถจัดเก็บได้จำนวน ๑ TB/บัญชี ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของท่านอยู่ในกรอบที่กำหนด โดย
(๒.๑) ศึกษาวิธีการย้ายข้อมูลจาก Google Photos ไปยัง Google Drive ด้วย “Google Takeout” และ
(๒.๒) ศึกษาวิธีการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง Microsoft OneDrive ด้วย “Mover.io”
–> คู่มือการย้ายข้อมูล <–
๗ พ.ย ๖๕ – ๑๘ ธ.ค ๖๕
(๖ สัปดาห์)
    ๓)  หากท่านมิได้ดำเนินการตามข้อที่ ๒) ผู้ดูแลระบบจะ ระงับการเข้าใช้บัญชี ของท่าน (หากท่านประสงค์ใช้งานบัญชีดังกล่าวหลังถูกระงับการใช้งาน ขอให้ติดต่อผู้ดูแลระบบทางบัญชี nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th ด้วยบัญชีอื่น)
๑๙ – ๒๕ ธ.ค ๖๕
(๑ สัปดาห์)
     ๔)  หากท่านมิได้ดำเนินการตามข้อที่ ๒) และ ข้อที่ ๓) ผู้ดูแลระบบจะปรับลดขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของท่านให้คงเหลือตามที่จัดสรร ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลของท่าน
กรอบการดำเนินงาน รายละเอียด
๑๒ – ๑๘ ก.ย ๖๕
(๑ สัปดาห์)
    ๑) หากศิษย์เก่าใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เกินตามที่ได้รับการจัดสรร (ดูวิธีการตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลท้ายตาราง) ผู้ดูแลระบบจะกำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในกรอบที่กำหนด เช่น ศิษย์เก่าใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ ๑ GB ผู้ดูแลระบบจะกำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ไม่เกิน ๒ GB เป็นต้น
๑๒ ก.ย ๖๕ – ๖ พ.ย ๖๕
(๘ สัปดาห์)
    ๒) หากศิษย์เก่าใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกินที่ได้รับการจัดสรร (ดูวิธีการตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลท้ายตาราง) ให้ทำการย้ายข้อมูลจาก Google Cloud Storage (Google Drive, Gmail และ Photos) ไปยัง Local Storage ของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของท่านอยู่ในกรอบที่กำหนด
๗ พ.ย ๖๕ – ๑๘ ธ.ค ๖๕
(๖ สัปดาห์)
    ๓)  หากท่านมิได้ดำเนินการตามข้อที่ ๒) ผู้ดูแลระบบจะ ระงับการเข้าใช้บัญชี ของท่าน (หากท่านประสงค์ใช้งานบัญชีดังกล่าวหลังถูกระงับการใช้งาน ขอให้ติดต่อผู้ดูแลระบบทางบัญชี nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th ด้วยบัญชีอื่น)
๑๙ – ๒๕ ธ.ค ๖๕
(๑ สัปดาห์)
     ๔)  หากท่านมิได้ดำเนินการตามข้อที่ ๒) และ ข้อที่ ๓) ผู้ดูแลระบบจะปรับลดขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของท่านให้คงเหลือตามที่จัดสรร ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลของท่าน
กรอบการดำเนินงานรายละเอียด
๑๒ ก.ย ๖๕ – ๖ พ.ย ๖๕
(๘ สัปดาห์)
    ๑) ผู้ดูแลระบบจะ “ระงับการเข้าใช้บัญชี” ของท่าน (หากท่านประสงค์ใช้งานบัญชีดังกล่าวหลังถูกระงับการใช้งาน ขอให้ติดต่อผู้ดูแลระบบทางบัญชี nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th ด้วยบัญชีอื่น)
๗ พ.ย ๖๕ – ๑๓ พ.ย ๖๕
(๑ สัปดาห์)
    ๒) หากผู้ดูแลระบบมิได้รับการติดต่อจากท่านตามข้อที่ ๑) ผู้ดูแลระบบจะยุติการให้บริการบัญชี Google Account และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud Storage ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลของท่าน

วิธีตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ไป
1) Sign in Gmail
2) Click ที่ Google Apps มุมบนด้านขวา
3) เลือก Drive
4) ดูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ไป มุมซ้ายด้านล่าง