การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการ miniTCDC Link

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการประชุมเพื่อรับฟัง
การนำเสนอโครงการ miniTCDC Link วิทยากร โดย นางสาวกฤษณา เทวกุล และนายพิพัฒน์พงศ์ จิตพยัค
จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (Creative Economy Agency : CEA)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ห้องอบรม 301 R อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 10.00 – 12.00 น.
ในการนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์  หลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบ
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาเมือง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมถาม-ตอบ คำถามในการเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร และผู้ประสานงาน  จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
อาจารย์ผู้เข้าอบรมและทีมงานสวส.

 457 total views,  1 views today