ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IC2IT2023

โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ( https://ic2it.org/ ) และ NCCIT2023 ( https://nccit.net/ )