ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาให้บริการที่ห้องสมุด

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาให้บริการที่ห้องสมุด 

โดยคัดเลือกรายการหนังสือที่น่าสนใจหรือสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน

เสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ก่อนเวลา 12.00 น.)

ตรวจสอบรายการหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อใช้ในการเสนอรายชื่อและดูแบบฟอร์มเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่

 http://bit.ly/3AVXgvL

* สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่นำเสนอ *

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 2879600 ต่อ 3320, 3321, 3322