ข่าวประชาสัมพันธ์

             ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบน Google Cloud Storage แบบไม่จำกัดขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Unlimited Disk Space) ต่อมาบริษัท Google ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud
สำนักวิทยบริการฯ ราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนอ่าน วารสารเด่น SCIENCE วารสารวิชาการชั้นนำ จาก American Association for the Advancement of Science นำเสนองานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ ข่าวรายวัน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแหล่งข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ
               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และบุคคลทั่วไป เข้าใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลและพื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 9        
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรม การใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ iQNewsClip การอบรมแบ่งเป็น 3 รอบ รอบนักศึกษา วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00