ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศมาตรการ LOCKDOWN ของศบค.ดังนั้น สวส ของดการให้บริการทางเคาน์เตอร์บริการ โดยจะให้บริการและติดต่อทางระบบออนไลน์ ดังนี้ วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โดยคัดเลือกรายการหนังสือที่น่าสนใจ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดให้อาจารย์มทร.กรุงเทพ ที่ได้สิทธิ์ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ลงทะเบียนเพื่อรับเครื่อง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. 64 ถึง วันที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 9.00 - 12.00 น. โดยจำกัดสิทธิ
              สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” และชุดวีดีทัศน์ในรูปแบบไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ดังนี้
คู่มือการใช้งานระบบภาวะการมีงานทำ คลิกที่นี่ กรณีพบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ สามารถติดต่อดังช่องทางด้านล่างนี้