ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรม การใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ iQNewsClip การอบรมแบ่งเป็น 3 รอบ รอบนักศึกษา วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มทร.กรุงเทพ ใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันนี้ –
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ