ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารคู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลดแอปฯ ฟรีได้ที่
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนอ่าน สถานการณ์การทุจริตประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำโดย สำนักบริหารงานกลาง สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ข้อมูลจากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)   ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งข้อมูลและกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code) ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 401R โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม การสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code)ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 สามารถสมัครได้ทาง https://forms.gle/FwVW57Ghd635yL7Y6 หรือสแกน QR-Code สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2566