ประวัติความเป็นมา

Center of Academic Resources and Information Technology

ประวัติความเป็นมา

                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 123 ตอน 118ก เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2549 หน้า 9) โดยพัฒนามาจากศูนย์วิทยบริการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้
                 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เสร็จสิ้น และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการย้ายจากอาคารศูนย์วิทยบริการ มายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีที่ทำการที่บริเวณ ชั้น 3-5 (ห้องสมุด)และชั้น 6-7 ฝั่ง R รวมมีพื้นที่ทั้งหมด 5,513.5 ตารางเมตร และได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Horizon มาใช้ระบบระบบ Alist ซึ่งถูกพัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งได้มีการติดตั้งระบบกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องสมุดซึ่งเป็นระบบที่ใช้ดูแลทรัพย์สินของส่วนงานราชการ