วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ สรรสร้างสังคมอุดมปัญญา  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ”

>> พันธกิจ

 1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ ที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการทันสมัย รวดเร็ว และปลอดภัย
 4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> อัตลักษณ์

          “มีจิตบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความพร้อม เพื่อพัฒนาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

 1. วางระบบและกลไกการติดตามผลในการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปใช้ประโยชน์กับการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน
 2. วางระบบและกลไกการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
 3. วางระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สำคัญ
 4. วางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพทางด้านความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ปรับปรุงระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 6. พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีศักยภาพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานวิชาชีพ
 7. พัฒนานักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในเชิงสร้างสรรค์
 8. มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่คุ้มค่าและพอเพียงต่อความต้องการ

กลยุทธ์

 1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการกับภัยคุกคามจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กฏระบียบ ข้อบังคับในการเข้าใช้งาน
 4. ควบคุมการใช้งานเครือข่ายและบริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม พรบ.ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
 5. ดูแลการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ
 6. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สากลอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 7. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและระบบบริการทางสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ สะดวก และรวดเร็ว

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
 2. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ
 3. การบริการเชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นฐานในการให้บริการ
 5. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า โดยการจัดอบรม แนะนำให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
 6. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ บริการมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 7. ขยายงานบริการและปรับปรุงรูปแบบการบริการให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจ
 8. ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 9. วิเคราะห์ความต้องการใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย
 10. วิเคราะห์และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและครอบคลุมทุกหลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์

 1. จัดทำแบบประเมินสำหรับผู้บริหารที่ครอบคลุมการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. ติดตามประเด็นการประเมินของผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจ
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว
 4. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสร้างระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม
 6. สร้างระบบและกลไกในการปฏิบัติหน้าที่/ความรับผิดชอบในการทำงาน
 7. สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการเวลาในการทำงาน

>> เป้าประสงค์

 1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต การดำเนินงาน และการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง
 2. บริการอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
 3. ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 4. เพิ่มบทบาทและความสำคัญของการใช้ ICT ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของภารกิจมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับ ICT อย่างสร้างสรรค์