วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ”

>> พันธกิจ

  1. ให้บริการและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
  2. ให้บริการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  3. ให้บริการและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. ดำเนินงานด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

>> อัตลักษณ์

          “มีจิตบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

>> ค่านิยม

  1. ความยั่งยืน
  2. การจัดการ
  3. ประสบความสำเร็จ
  4. ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง
  5. เทคโนโลยี
>> ประเด็นยุทธศาสตร์
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ