โครงสร้างหน่วยงาน

1.การแบ่งส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


2.แผนภูมิการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ