ITA No Gift Policy

ภาพการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขับเคลื่อนนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม