สถิติการให้บริการ (O12)

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานระบบงานเครือข่าย

จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

งานเทคโนโลยีการศึกษา

จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

จำนวนผู้รับบริการผ่าน E-Service